+48 22 789 00 10, +48 512 041 662
logo hotel
RODO

RODO Informacja dla osób utrzymujących kontakty handlowe z Mercure Wiązowna Brant, dotycząca przetwarzania danych osobowych

21 Sept. 23'
22 Sept. 23'
Virtueller Spaziergang
Accor logo

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Polish Business Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kajki 41/43 lok. 5, 05-634 Warszawa, KRS: 0000354905, NIP: 952-208-74-24, REGON: 142404345, dalej zwana PBP.

2. Z Administratorem można kontaktować się:

- pocztą na adres: ul. Kajki 41/43 lok. 5, 05-634 Warszawa,

- pocztą elektroniczną na adres e-mail daneosobowe@branthotel.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w następujących celach:

a) Cel przetwarzania danych: kontaktowanie się z drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście:

- w celu przedstawienia informacji na temat oferty współpracy (w tym za pomocą tzw. marketingu bezpośredniego),

- a gdy ta współpraca już trwa lub będzie trwać – w celu utrzymywania relacji związanych z tą współpracą i dokonywania czynności wymagających współdziałania obu stron.

b) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych:

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest m.in.: informowanie przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być zainteresowane współpracą z PBP o warunkach tej współpracy, a gdy ta współpraca jest już nawiązana – utrzymywanie z nimi relacji i dokonywanie czynności wymagających współdziałania obu stron.

c) Zakres przetwarzanych danych:

- dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, ew. nazwa firmy, branża;

- dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu,

- wszelkie dane niezbędne do utrzymywania kontaktów lub załatwienia sprawy.

d) Okres przechowywania danych:

Czas trwania prawnie uzasadnionego interesu, w tym związanego relacją utrzymywanymi przez PBP relacjami z osobą, której dane są przetwarzane lub reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem.

4. Jeśli udostępni Pani/Pan PBP inne dane osobowe niż wskazane powyżej, będziemy je przetwarzać na odpowiedniej podstawie prawnej lub też – gdy podstawy takowej nie będzie – dane te nie bądą PBP niezbędne do realizacji żadnych (prawnie uzasadnionych) celów, danych tych nie będziemy przetwarzać.

5. W każdej chwili może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez PBP Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, pisząc na adres daneosobowe@branthotel.pl. Wtedy przestaniemy te dane w tym celu przetwarzać. Nie będzie Pani/Pan już wtedy otrzymywać od nas żadnych informacji marketingowych.

6. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w pozostałym zakresie w ramach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, również może Pani/Pan zgłosić sprzeciw. Taki sprzeciw inaczej niż w przypadku sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego powinna Pani/Pan uzasadnić swoją szczególną sytuacją. PBP będzie wówczas zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie. Wyjątkiem będzie sytuacja, że PBP wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania Pani/Pana danych, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każdy przypadek powinien zostać odrębnie przeanalizowany.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest PBP, a także są lub mogą nim być partnerzy i podmioty współpracujące z PBP, ale jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych (tj. nasi pracownicy i współpracownicy oraz firmy świadczące dla nas usługi marketingowe, ewentualnie informatyczne, telekomunikacyjne lub prawne). W każdym wypadku będzie odbywać się to na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Ma Pani/Pan – zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w nim określonych – prawo do:

- żądania od administratora dostępu do tych danych osobowych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

- przenoszenia tych danych,

- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: www.uodo.gov.pl).

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez PBP przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.

Online-Reservierung
Newsletter

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Veranstaltungen und Aktionen!

Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen