+48 22 789 00 10, +48 512 041 662
logo hotel
Regulamin

Regulamin Regulamin Mercure Wiązowna Brant

  1. Home Page
  2. Regulamin
08 Jun 23'
09 Jun 23'
virtual walk
Accor logo

Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady związane z przebywaniem w hotelu oraz świadczonymi usługami. Dotyczy on zarówno Gości dokonujących rezerwacji i zamawiających świadczenia (w formie ustnej) bezpośrednio w hotelu lub telefonicznie, jak i Gości dokonujących rezerwacji w formie pisemnej, za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

§ 1 DEFINICJE

1. Hotel – oznacza Mercure Wiązowna Brant ****.

2. Gość – oznacza osobę rezerwującą świadczenia w Hotelu, odpowiadającą za realizację umowy (płatności, prawdziwość przekazanych danych, itp.) oraz osobę, która korzysta ze świadczeń.

3. Świadczenia – oznacza noclegi, wyżywienie i inne usługi oferowane przez Hotel.

§ 2 PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.

2. Śniadania serwowane są w dni powszednie od godziny 06:30 do 10:00, w weekendy i święta 7:00 - 10.30.

3. Włączenie urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia pokoju nastąpi w chwili włożenia karty (klucza) do kieszeni panelu sterującego umieszczonego na ścianie przy wejściu do pokoju. W tym samym miejscu można regulować temperaturę powietrza w pokoju oraz włączyć / wyłączyć klimatyzację.

4. WI-FI dostępne jest pod ogólnodostępną siecią BRANT. Kod QR do logowania znajduje się na 1 stronie informatora hotelowego.

5. Instrukcja użytkowania sejfu:

a) Aby zamknąć sejf należy wprowadzić własny, 6-cyfrowy kod na klawiaturze sejfu i potwierdzić klawiszem „#”. Na czytniku pojawi się napis „Closed”.

b) Aby otworzyć sejf, proszę wprowadzić wcześniej ustalony kod na klawiaturze.

c) Na czytniku pojawi się napis „Opened” – sejf jest otwarty.

6. Instrukcja użytkowania jacuzzi w apartamentach:

a) Napełnij wannę wodą do momentu wygaśnięcia komunikatu o niskim stanie wody.

b) Na panelu sterującym wyświetlana jest temperatura wody, którą można regulować. Temperatura wody nie powinna przekraczać 40°C. c) Wnętrze wanny można podświetlić naciskając klawisz z ikoną żarówki. Przyciski z ikonami strzałek (góra, dół) pozwalają na wybranie koloru oświetlenia wanny.

d) Aby uruchomić dolną część hydromasażu należy użyć klawisza w prawym, dolnym rogu panelu sterującego (ikona bąbelek) oraz ustawić jego intensywność za pomocą strzałek (góra, dół).

e) Klawisz usytuowany w lewym, dolnym rogu panelu sterującego służy do uruchomienia biczów wodnych.

f) Wyłączenie każdej funkcji wanny z hydromasażem nastąpi po ponownym wciśnięciu klawisza, który je aktywował. Klawisz „STOP” przywróci funkcje wanny do pozycji startowej.

7. Instrukcja korzystania z telefonu:

a) W celu połączenia z recepcją, należy wybrać 0.

b) W celu połączenia z restauracją, należy wybrać 8.

c) Aby połączyć się z innym pokojem, należy wybrać jego numer (np. 115).

d) Nawiązanie połączenia poza siecią wewnętrzną Hotelu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem recepcji.

e) Połączenia poza siecią wewnętrzną naliczane są zgodnie ze stawką operatora i doliczane do rachunku osoby zameldowanej w pokoju.

8. Koszt usługi „room service” wynosi 20 zł i będzie doliczony do rachunku osoby zameldowanej.

9. Restauracja hotelowa czynna jest od godziny 06:30 do 22:00 (ostatnie zamówienia przyjmowane są do godziny 22:00).

10. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że czas zameldowania wynosi jedną dobę.

11. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia zameldowania. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości i dostępności pokoi.

12. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12:00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i podlega opłacie zgodnie z cennikiem.

13. Zabrania się przekazywania, odstępowania i podnajmowania pokoju osobom trzecim.

14. Opuszczając pokój należy upewnić się, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.

15. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 8:00–22:00.

16. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości. Hotel ma prawo odmówić zakwaterowanie osób, które dopuściły się wyrządzenia krzywdy na osobie: innego gościa, pracownika, lub innej osobie przebywającej na terenie Hotelu

17. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń do jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji.

18. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

19. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:30 rano, z wyłączeniem imprez organizowanych przez Hotel.

20. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Hotelu nie mogą zakłócać spokoju innych Gości, przebywających w Hotelu.

21. Zakłócanie ciszy nocnej oraz uniemożliwianie pozostałym Gościom spokojnego wypoczynku będzie karane grzywną finansową. Gość zakłócający ciszę nocną zostanie obciążony także kosztami, które Hotel poniesie w związku z jego zachowaniem (tj. rekompensatę dla innych Gości, rabaty, utratę dobrego wizerunku, negatywną opinię na portalach branżowych i wyszukiwarkach hotelowych).

22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek, zasilaczy urządzeń RTV i komputerowych. Kategorycznie zabrania się używania zapałek, zapalniczek, czy innych przedmiotów, które pozwalają na wystąpienie otwartego ognia w pomieszczeniu.

23. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty (klucza) Gość ponosi odpowiedzialność finansową w kwocie 50 zł.

24. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z winy Jego lub odwiedzających Go osób.

25. Wszelkie zabrudzenia i zniszczenia wyposażenia (pościel, ręczniki, poduszki, kapy, wykładzina, meble, urządzenia elektryczne, itd.) wykraczające ponad standardową eksploatację pokoju będą obciążane dodatkową opłatą, wynikającą z poniesionych przez Hotel kosztów.

26. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.

27. Parking przy hotelu jest bezpłatny, niestrzeżony. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

28. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

29. Znalezione przedmioty, pozostawione w pokoju hotelowym przez Gościa mogą zostać odesłane, lecz na jego koszt. W przypadku braku dyspozycji Hotel przechowa przedmioty przez jeden miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne, do użytku publicznego lub zutylizuje.

30. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, szczególnie w pokojach hotelowych. Złamanie zakazu skutkuje karą w wysokości 500 PLN dla osoby, która zameldowana jest w pokoju, w którym doszło do naruszenia regulaminu. 

31. Wszelkie reklamacje będą uwzględnianie jedynie w przypadku zgłoszenia ich na miejscu i możliwości weryfikacji przez obsługę Hotelu.

32. Dzieci poniżej 12-stego roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 

Book
Newsletter
Stay up to date with the latest events and promotions!
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close