+48 22 789 00 10, +48 512 041 662
logo hotel
RODO

RODO Informacja dla osób utrzymujących kontakty handlowe z Mercure Wiązowna Brant, dotycząca przetwarzania danych osobowych

08 Jun 23'
09 Jun 23'
virtual walk
Accor logo

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Polish Business Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kajki 41/43 lok. 5, 05-634 Warszawa, KRS: 0000354905, NIP: 952-208-74-24, REGON: 142404345, dalej zwana PBP.

2. Z Administratorem można kontaktować się:

- pocztą na adres: ul. Kajki 41/43 lok. 5, 05-634 Warszawa,

- pocztą elektroniczną na adres e-mail daneosobowe@branthotel.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w następujących celach:

a) Cel przetwarzania danych: kontaktowanie się z drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście:

- w celu przedstawienia informacji na temat oferty współpracy (w tym za pomocą tzw. marketingu bezpośredniego),

- a gdy ta współpraca już trwa lub będzie trwać – w celu utrzymywania relacji związanych z tą współpracą i dokonywania czynności wymagających współdziałania obu stron.

b) Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych:

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest m.in.: informowanie przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być zainteresowane współpracą z PBP o warunkach tej współpracy, a gdy ta współpraca jest już nawiązana – utrzymywanie z nimi relacji i dokonywanie czynności wymagających współdziałania obu stron.

c) Zakres przetwarzanych danych:

- dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, ew. nazwa firmy, branża;

- dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu,

- wszelkie dane niezbędne do utrzymywania kontaktów lub załatwienia sprawy.

d) Okres przechowywania danych:

Czas trwania prawnie uzasadnionego interesu, w tym związanego relacją utrzymywanymi przez PBP relacjami z osobą, której dane są przetwarzane lub reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem.

4. Jeśli udostępni Pani/Pan PBP inne dane osobowe niż wskazane powyżej, będziemy je przetwarzać na odpowiedniej podstawie prawnej lub też – gdy podstawy takowej nie będzie – dane te nie bądą PBP niezbędne do realizacji żadnych (prawnie uzasadnionych) celów, danych tych nie będziemy przetwarzać.

5. W każdej chwili może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez PBP Pani/Pana danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, pisząc na adres daneosobowe@branthotel.pl. Wtedy przestaniemy te dane w tym celu przetwarzać. Nie będzie Pani/Pan już wtedy otrzymywać od nas żadnych informacji marketingowych.

6. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w pozostałym zakresie w ramach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, również może Pani/Pan zgłosić sprzeciw. Taki sprzeciw inaczej niż w przypadku sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego powinna Pani/Pan uzasadnić swoją szczególną sytuacją. PBP będzie wówczas zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie. Wyjątkiem będzie sytuacja, że PBP wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania Pani/Pana danych, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każdy przypadek powinien zostać odrębnie przeanalizowany.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest PBP, a także są lub mogą nim być partnerzy i podmioty współpracujące z PBP, ale jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych (tj. nasi pracownicy i współpracownicy oraz firmy świadczące dla nas usługi marketingowe, ewentualnie informatyczne, telekomunikacyjne lub prawne). W każdym wypadku będzie odbywać się to na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Ma Pani/Pan – zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w nim określonych – prawo do:

- żądania od administratora dostępu do tych danych osobowych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

- przenoszenia tych danych,

- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: www.uodo.gov.pl).

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez PBP przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.

Book
Newsletter
Stay up to date with the latest events and promotions!
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close